Rybarzowice, Młyn wodny (1866 r.)

Inwentaryzacja i dokumentowanie materialnego dziedzictwa kulturowego wraz z uporządkowaniem terenu. 

Fundacja Dobrej Książki realizuje zadanie pn.“Rybarzowice, Młyn wodny (1866 r.) – inwentaryzacja i dokumentowanie materialnego dziedzictwa kulturowego wraz z uporządkowaniem terenu.”  dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.


Całkowita wartość zadania: 57 800,00 zł
Dofinansowanie: 57 800,00 zł


Murowany, kamienno – ceglany młyn powstał w 1866 r. (zgodnie z datą umieszczoną na szczycie), na miejscu wcześniejszego drewnianego, działającego od początku XVII w. Po drugiej wojnie światowej budynek był zniszczony i pozbawiony części urządzeń. W latach pięćdziesiątych młyn zatrzymano, do lat siedemdziesiątych XX w. funkcjonowała piekarnia. 


Malowniczy zespół młyna to jedyny zachowany w powiecie relikt dawnego młynarstwa, jedyny objęty wpisem do rejestru zabytków.


Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy nt. śląskiego dziedzictwa techniki, tj. reliktu dawnego młynarstwa regionu Żywiecczyzny – zabytkowego młyna wodnego w Rybarzowicach poprzez przeprowadzenie prac porządkowych w obrębie zabytku oraz poszerzenie wiedzy o jego walorach historycznych i architektonicznych, w tym wykonanie inwentaryzacji, która pozwoli na utrwalenie i zachowanie wiedzy o obiekcie oraz wykonanie skanowania 3D zabytku.  Bardzo ważnym elementem zadania jest również zaangażowanie młodego pokolenia w poznanie lokalnej historii poprzez przeprowadzenie lekcji edukacyjnej o śląskich zabytkach techniki oraz konkursu plastycznego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, które będą mogły zapoznać się z legendami na temat młyna.